Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności ZOO EXPERT


W świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych jako klientów jest ZOO EXPERT SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ul. JANA KEPLERA 21, kod pocztowy 80-299, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000899165, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 584-280-42-27, REGON 388858699. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”).

 1. Cel i podstawa wykorzystania danych osobowych naszych Klientów zgodnie z art.6 RODO

We wskazanych wyżej celach będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, która ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.

 1. Które dane należy nam podać

Do realizacji umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu nr 1 (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zrealizujemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy np. mogli zadzwonić pod nr kontaktowy.

 1. Dodatkowe informacje o danych osobowych

Dotyczy to sytuacji, jeżeli zamówicie Państwo dodatkowe towary lub usługi nie objęte dotychczasową umową.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   1. Obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
   2. Podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych
   3. Podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą siec teleinformatyczną
   4. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
  2. Innym administratorom
   1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
   3. podmiotom nabywającym wierzytelność w przypadku braku zapłaty przez Państwa
   4. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.
 2. Dane z innych źródeł
  1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas jej trwania będziemy wykorzystywać informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców CEIGD oraz z bazy GUS (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
  2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych oraz podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach np. marketingowych.
  3. Jeżeli zapłacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub innych instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, ewentualnego zwrotu, w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 3. Polityka Firmy nie przewiduje przekazywania Państwa danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
 4. Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  1. sprostowanie (poprawienie) danych,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w naszych sklepach lub na adres email: info@zooexpert.com.pl

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez Państwa danych do celu ich przetwarzania.

 1. Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w niniejszej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wobec prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 1. Skarga.

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt i informacje.

Nasze dane kontaktowe:

ZOO EXPERT SP. Z O.O.

JANA KEPLERA 21

80-299 Gdańsk

info@zooexpert.com.pl

 1. Informacje pozostałe:

12.1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

  1. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy , którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  2. System IT sklepu zookarina.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

12.2. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane z .

W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z korzystaniem z ;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez ZOO EXPERT i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
  3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

  1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki.

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ZOO EXPERT.

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

12.3. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na zooexpert.com.pl

 

D. zooexpert.com.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze sklepem zooexpert. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

E. zooexpert.com.pl (cookies)

zooexpert.com.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.

zooexpert.com.pl wykorzystuje cookies do:

  1. zapamiętania zalogowania;
  2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
  3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania ;
  4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania zooexpert.com.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z zooexpert nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

F. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez zooexpert.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

12.4. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów zooexpert.com.pl

bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w linki do innych stron internetowych. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

12.5. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

12.6. Zmiana polityki bezpieczeństwa sklepu zooexpert.com.pl

zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu zookarina.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowej polityki prywatności.

12.7. Kontakt

Sklep zooexpert kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail info@zooexpert.com.pl

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu